0904.133.186

BUCHEN – BUC636MS

18.550.000 12.980.000

–Bếp từ Buchen BUC636MS. Bếp 3 từ vuông