0904.133.186

BUCHEN – BUC639MS

17.990.000 12.550.000

–Bếp từ Buchen BUC639MS Chính Hãng Buchen, 3 từ (3 vùng nấu)