0904.133.186

BUCHEN – BUC335ID

9.550.000 6.680.000

–Bếp từ Buchen BUC335ID, Bếp từ đôi